Závěrečné zprávy

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KOMISE PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ 2006-2010

Úvodem nutno poznamenat, že byla evidována korespondence týkající se nějakého předmětu sledovanosti SK (žádosti žadatelů o stanovisko, odpovědi SK, oznámení o správních řízení apod.). Tato evidence je pro každý rok ve zvláštní složce, včetně daného seznamu. Do složky byly zařazeny i další materiály s vypovídající hodnotou (např. poznámky z terénu, zápisy z jednání, nebo orientační výpočty apod.)

V období 2006-2010 SK stanovila výškovou úroveň plánovaného protipovodňového opatření. Podkladem bylo výškopisné zaměření obce a záznamy o úrovni hladiny v době její kulminace při povodních v letech 1997 a 2006. Porovnáním těchto vstupů s ekonomickým zhodnocením jednotlivých variant konstrukce hráze podél toku rozhodla o referenční kótě 291,14 m n. m. pro bod v severním rohu objektu bytového domu čp. 151. Bod vstoupil do historie obce jako referenční požadovaná úroveň zvýšené hladiny toku Loučné pro plánovanou ochranu a zmíněná výšková úroveň se stala zadáním stavby pro projektovou přípravu k územnímu řízení a stavebnímu řízení, které následně proběhlo. V té druhé části řízení o povolení stavby obec záměr předala správci toku Povodí Labe, s.p., který je i investorem stavby.

Stojí za zmínku, že v samotném počátku své působnosti komise zajistila solidní mapové podklady, podle kterých následně připravila zákres možného umístění retenční nádrže na toku Valovka. Výběr nejvýhodnější polohy ovlivnila řada věcí, jako např. plocha spádového území, tvar terénu (techn. proveditelnost, náklady a akumulační objem), ale i např. vhodná vzdálenost od budoucí zástavby jihozápad. V té době totiž myšlenka na zástavbu u hřbitova se začínala nejen rodit, ale sen o její realizaci nabýval reálné podoby.

Polovina funkčního období komise byla poznamenána smrští analýz neustále diskutované rychlostní silnice R35. Kdo sleduje webové stránky obce, jistě si vzpomene na oněch 14 variant, které jsme v komisi měli možnost společně se starostou obce hodnotit. Kamenem úrazu se pro naše území stal výstup studie, který označil za nejvýhodnější trasu rychlostní komunikace za základní školou, tj. jižně od obce, stáčenou na jejím jihovýchodě okolo areálu zemědělského družstva.
Cerekvici nad Loučnou bylo souzeno stát se ostrovem mezi dvěma komunikacemi. A zde se vyplatil předchozí spěch na projektovou přípravu zástavby jihozápad, která se stala naším rukojmím. Radní Pardubického kraje pod vahou našich pochopitelných argumentů a divokým máváním situací zástavby před jejich očima uznal, že pro rozvoj obce má výsledná varianta katastrofální důsledky a udělil jedinou výjimku z analýzy. R35 je tedy nakonec plánována v trase podél současné I/35.

Za součinnosti vedení základní školy je připraven projekt rekonstrukce školní kuchyně a jídelny. V zhledem k výši investic se v současné době se hledá zejména zdroj financí na realizaci záměru. Obdobně byl odložen návrh na vytvoření nových prostor nad kreslírnou, jejíž střecha byla odnesena vichřicí Emma na jaře roku 2008.

S vizí využití dotačního titulu byl doslova oprášen původní projekt výstavby chodníku k základní školy. S nástupem nového stavebního zákona a související vyhl.č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb bylo nutné projekt přepracovat do nově přijatelné podoby. V posledním roce funkčního období komise byl projekt realizován.

V prosinci roku 2007 komise vytvořila základní návrh v současné době již realizované zástavby „jihozápad“. Protože rozšíření obce za hřbitovem se ukázalo vzhledem k majetkovým poměrům jako v brzké době nemožné bylo jejím úkolem přepracovat původní urbanistickou studii tak, aby bylo možné na zástavbu plynule navázat. To bude možné až po majetkovém vypořádání území, obdobně jako u zástavby „západ“ (podél nového chodníku k základní škole). Návrhy a nápady, které přišly při návrhu dispozic výstavby jsou pro příští generace archivovány. V současné době se komise účastní kontrolních dnů zástavby JZ a podílí se na hledání řešení vzniknuvších komplikací, které jsou, bohužel, běžným atributem snad každé stavby obdobného charakteru. Komise se poučila z předchozích chyb vyřízení prodeje pozemků v minulých období a navrhla nový způsob prodeje pozemků v souladu s celkovým harmonogramem realizace zástavby.

V souvislosti se zástavbou jihozápad jenom dodatek, že v posledním roce činnosti komise dostala možnost komentovat čerstvě zrozený nový územní plán obce, který s myšlenkami na využití našeho území navazoval na původní urbanistickou studii.

K problémům při výstavbě byla starostou obce přivolána komise, když se realizoval projekt odkanalizování obce. Šlo například o posouzení správnosti dokumentace ve věci výškových úrovní den potrubí či zužení některých profilů, které u občanů vyvolala obavy a nevoli. Komise kontrolovala jednotlivé výškové poměry dna potrubí a bezpečnostních přelivů a diskutovala s projektanty. Ale s problémy s kanalizací či ČOV se komise setkala přeci jenom i po ukončení stavby. Náhlý příval deště v srpnu 2009 a zahlcení stoky u níže položených objektů mezi obecním úřadem a mateřskou školkou přidělal komisi další starosti. Komise provedla nivelaci celého úseku kanalizace, včetně čistírny odpadních vod. Dalším jejím krokem bylo připravit základní schéma (zde zavedeny potřebné termíny dolní a horní větev), ze kterého bylo možno zjistit chování sítě jako celku. Po odhalení pravděpodobných příčin problému byl vypracován a realizován návrh na samostatný bezpečnostní přepad pro dolní větev, který se zatím prokázal jako účinný.

SK komentovala během svého období plánované záměry či studie z různých zdrojů. Příkladem bylo kritické hodnocení plánované obalovny u vlakového nádraží, nebo posouzení záměru fermentační stanice při zemědělském družstvu v obci. Přes komisi prošly i průzkumy pro monitoring erozních vlastností terénu na našem území.

Jedním z skutečně obsáhlých výstupů komise byl pasport komunikací. Obec má díky tomuto dílu možnost lépe monitorovat stav komunikací, navrhovat jejich budoucnost v návaznosti na dostupné investice, tzn. opravy.. Zastupitelé mají vypracováním pasportu materiál k rozhodnutí o stanovení typu komunikací (účelová komunikace/komunikace IV. třídy ve smyslu zák.13/1997 Sb. O pozemních komunikací) a vyřešit tak jednou pro vždy spory o nárokování na pozemky s komunikací a jejich údržbu.

Diskutabilní bylo rozhodnutí zda plánovanou výměnu výplní otvorů v budově mateřské školy nerozšířit ještě o zateplení ostatních konstrukcí na obálce budovy a zda nevyužít některých z dotačních titulů. SK provedla výpočet energetické náročnosti budovy na vytápění před opatřením výměny oken, po výměně oken (na základě jejich skutečných vlastností) a porovnala se stavem po zateplení střechy, zateplení svislého obvodového zdiva, popř. obojím. Potvrdili se předchozí odhady, že výměna oken je pro úspory nejzásadnější a ve stejné době se podmínky fondu nejevily (zejména kvůli termínům a ostatním požadavkům) jako výhodné. Vlastní investice dalších opatření nemají díky různým dalším faktorům za současných cen energií a způsobu provozování budovy významný ekonomický přínos. Velkou zásluhu na realizaci záměru nese současná ředitelka školky Zdena Olivová. Nicméně protože bylo nutné před vlastním výpočtem energetické náročnosti budovy a posouzení konstrukcí na obálce budovy celý objekt zaměřit a zakreslit, získala tímto obec od SK zaměření skutečného stavu školy v digitální podobě.

SK zaměřila navíc i budovu staré školy, kterou jednou nemine kompletní rekonstrukce. Zaměřeny jsou obě patra a vyneseny pohledy. Jedná se přípravu podkladů pro případ, že bude k dispozici možnost využít dotací k záměru rekonstrukce objektu. Komise si neodpustila kritiku za současný stav čp. 180. Tento objekt, má-li být udržena jeho hodnota, je nutné ho opravovat. Problémem jsou opět investice, které může částečně vyřešit buď prodej, nebo úprava nájemného. V současné době se rodí nápad využití stávající vzduchotechnického zařízení (opatření před škodlivými účinky radonu) a instalovat moderní zařízení pro rekuperaci tepla z odpadního vzduchu. Podmínkou by byla požadovaná těsnost, tzn. výměna oken.

Za zajímavý moment můžeme označit chování komise ve věci povolování odstranění dřevin. V první fázi bylo důležité naučit obyvatele oznamovat záměry kácení jako prevenci před zbytečnými sousedskými spory. Na popud představitelů fotbalového klubu v obci bylo rozhodnuto o odstranění náletových dřevin a bříz ve sportovním areálu. SK sice zamítla vykácení tří modřínů před kadeřnictvím, ale pod tlakem oprávněných argumentů a za souhlasu zastupitelů bylo schváleno odstranění těchto dřevin. Můžeme-li mluvit za muže v SK, netajili se s názorem, že vzrostlé stromy do intravilánu obce nepatří. Jsou zdrojem ohrožení zdraví a majetku osob a také sousedských sporů. Výjimka však potvrzuje pravidlo a každý kus by měl být i nadále s rozumem posuzován. Typickým představitelem takových již nežádoucích stromů jsou vzrostlé lípy u hřbitova, které ale z většiny nejsou na pozemcích ve vlastnictví obce. Náklady na jejich ošetření jsou astronomické a zbytečnou přítěží pro kasu obce.

Stavební komise plní také úlohu mluvčího mezi zastupiteli a stavebním úřadem, či ostatními účastníky řízení o povolování staveb. Příkladem byla buňka se soc. zař. ve sportovním areálu, jejíž existence byla zajištěna za aktivní součinností ostatních zastupitelů a samozřejmě i sportovců.

Sportovní areal se může pyšnit značně podrobným polohopisným a výškopisným doměřením svých ploch. Komise tento podklad vyhotovila u příležitosti návrhu umístění dětského hřiště. Současně sportovcům doměřila polohu zavlažovacího zařízení pro možnost jejího případného budoucí přesného vytyčení.

Posledním nakresleným dílem stavební komise je mapa čísel popisných. Přehledná situace popisných čísel dosud ve výbavě obce chyběla a její zpracování bylo provedeno při příležitosti přípravy knihy „Naši u nás“. Vytvoření situace popisných čísel pro katastr Cerekvice nad Loučnou a pro katastr Pekla bylo uspíšeno potřebou autora knihy doplnit její obsah nějakou přehlednou grafickou částí a tou mohla být jedině přehledná mapa svého druhu. Po jejím vytvoření se zároveň stala nedílnou přílohou publikace. Podkladem pro nakreslení nové mapy byly polohopisné a katastrální situace a mapa je jejích zvláštní kombinací nesoucí i informaci o stáří objektů.

Co čeká stavební komisi v dalším odobí? Jaká jsou doporučení jejich předchůdců?

* zajistit doměření inženýrských sítí s převodem do digitální podoby. Na tuto povinnost vyplývající z právního předpisu (s nástupem nového stavebního zákona) SK zastupitelstvo upozorňovala, nicméně hledala se vhodná příležitost zaměření realizovat. Při nejbližší příležitosti doměřit i chybějící polohopis v katastru Pekla

* Ukončit majetkové spory v zástavbě jihozápadě a zajistit pokračování v pracích, tj. terénní úpravy a povrchy. Po dalším prozkoumání projektové dokumentace následovala konzultace s gen. dodavatelem projektu. Podle jeho slov je majetkové vypořádání stavby korektní, lze pokračovat podle projekčního návrhu.

* Provést revizi pasportu komunikací a projednat výsledek se zastupitelstvem, včetně schválení pasportu se zápisem.

* Pasport komunikací je vhodné doplnit o situaci dopravního značení. Lze elegantně vyřešit za součinnosti žáků ZŠ.

* Sledovat projekční přípravu obnovy mostku u základní školy

* V zájmu správné funkce ČOV prosadit odstavení domovních septiků a žump od kanalizační sítě.

* Jako orgán ochrany ŽP znovu posoudit možnosti chránit zdraví občanů před paliči odpadů v kamnech.

* Sledovat účinnost opatření proti vzájemnému ovlivňování horní a dolní větve stoky jednotné kanalizační sítě před bytovým domem čp. 151. Na jaře 2010 se dostaly ke komisy návrhy správce sítě na odstranění škrcení před sportovním areálem, které mohou být zbytečné a vzhledem k funkci ČOV dokonce i nevhodné. Více je patrné z vypracovaného funkčního schéma sítě.

* Součinnost při realizaci stavby zateplení základní školy

* Aktualizovat mapu popisných čísel (nová zástavba)

* Pokračovat ve veřejné propagaci legalizace kácení dřevin.

* Rozvíjet dále úzkou spolupráci se starostou obce při podávání žádostí o dotace na jednotlivé záměry obce, zpracovávání odpovědí na žádosti stavebníků či požadavků orgánů životního prostředí, silničních správních orgánů nebo přímo stavebního úřadu.

* Na Jaře V roce 2013 znovu zkontrolovat stav jímky pod buňkou soc.zař. a případně znovu aktualizovat otázku nad jejím zasypáním (z bezp. důvodů). První návrh na popud SK neprošel, odkrytím panelů nebyl prokázán jejich nevyhovující stav.

* Sledovat činnost sousední obce Hrušová ve věci záměru chodníku okolo pekárny Nopek. V případě, že budou chtít chodník realizovat navázat (tj. i časově) na tuto přípravu a chodník prodloužit na území katastru Cerekvice nad Loučnou až k základní škole.

Zpracoval
Jiří Storoženko
Předseda stavební komise

DOdatek

Výše uvedený text se stal i přes jeho neformální a osobní podání závěrečnou zprávou činnosti komise. Zveřejňovat ji dříve jsem nepovažoval za vhodné, abych takovou kampaní neovlivňoval výsledek voleb.
Pravděpodobně jsem nezmínil spoustu dalších záležitostí, se kterými se SK během svého funkčního období setkala. Činnost stavební komise je totiž pestrá a jak s oblibou a s lehkou nadsázkou tvrdím, jedná se přeci jenom „Černého Petra“. Nezbývá mi než poděkovat zejména Karlu Štorkovi za jeho čas a nápady. Byl, a je mi potěšením že i nadále, doslova mojí druhou rukou a velkým povzbuzením při pohledu jak vitálně dokáže k dílčím překážkám přistupovat. Do řad zastupitelstva již odmítl kandidovat, ale jsem rád, že mohu tohoto muže činu znovu povolat do týmu SK. A aby nám tam nebylo spolu smutno, s jejich souhlasem jsem přivedl do komise i své kolegy zastupitele – dva pomocníky a oba Mirky. Očekávám, že Ing. Mergl a společně s Kusým nás nenechají uvažovat chybně.
-J.S-