Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2012

OBECNÍ ÚŘAD CEREKVICE NAD LOUČNOU

PARDUBICKÝ KRAJ, OKRES SVITAVY

tel. 461633804, e-mail:obec@cerekvice.eu

 Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2012

dle zákona č. 106/1999/Sb.,  o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva obsahuje údaje dle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 a zahrnuje poskytování informací poskytnutých Obecním úřadem v Cerekvice nad Loučnou.

– Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

Žádosti o sdělení informace : 1

Vydaní rozhodnutí o odmítnutí žádosti : 0

– Počet podaných odvolání proti rozhodnutí :

Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí

– Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

Žádný rozsudek nebyl vynesen

– výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence :

Nebyly poskytnuty

– počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení :

Stížnosti nebyly podány

– Další informace vztahující se k dodržování tohoto zákona :

Nejsou

V Cerekvici nad Loučnou dne 6.2.2013

 ing.Josef Abraham

 starosta obce

 

 

Napsat komentář