Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

OZV 1-2016 o nočním klidu

ozv_2-2015popelnice

scan0007

OZV1-2015OZV1-20152OZV1-20153

Poplatek za svoz odpadu převodem – návod

Možnost stažení ve formátu pro MS Word:

OZV 1-2007o odpadech

OZV 1-2010 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBCE Cerekvice nad Loučnou

č. 1/2007

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

na území obce Cerekvice nad Loučnou

Zastupitelstvo obce Cerekvice nad Loučnou se na svém zasedání dne 9.5.2007 usnesením č.7 usneslo vydat na  základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů , ve znění pozdějších předpisů ( dále je „zákon o odpadech“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)  zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění  pozdějších předpisů,      ( dále jen „zákon o obcích“),tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška ( dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů  vznikajících na území obce Cerekvice nad Loučnou, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na :

a)   tříděný odpad, kterým je  sklo, plast, včetně PET lahví,

 1. objemný odpad
 2. nebezpečné složky  komunálního odpadu
 3. směsný odpad

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. l písm. a), b), c)

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
 2. Umístění zvláštních sběrných nádob je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky
 3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
  1. sklo – barva bílá a zelená
  2. plasty, PET lahve– barva žlutá

1)Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr a svoz  nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován 2 x do roka firmou LIKO, a.s. Svitavy jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomu sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách a v místním rozhlase.

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob ( např.  koberce, matrace, nábytek ..)
 2. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován 1 x do roka firmou LIKO, a.s. Svitavy jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výpelových plochách a v místním rozhlase.

Čl. 6

Sběr a svoz směsného odpadu

 1. Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob, Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou

typizované sběrné nádoby, např. popelnice, igelitové pytle určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu.

 1. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

 1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
 1. Stavební  odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
 1. Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu.

2)Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňováními komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v obci Cerekvice nad Loučnou.
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.2007

Ing. Milan Šalda                                                    Ing. Josef Abraham  starosta obce                                                              místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 10.5.2007

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:     25.5.2007

Příloha č. 1

k obecně závazné vyhlášce č. 1/2007

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Cerekvice nad Loučnou

 

 

 

 

Umístění zvláštních sběrných  nádob

 1. v k.ú. Cerekvice nad Loučnou

– před prodejnou potravin

– u bytovky OSBD

– u ZŠ

– v části obce Vápenice

2) v k.ú. Pekla

– u Penzionu

– u Veverkových

OBEC CEREKVICE NAD LOUČNOU

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Cerekvice nad Loučnou  se na svém zasedání dne 13.12.2010 usnesením č. 13/2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

ČÁST  I.

ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Cerekvice nad Loučnou zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
  1. poplatek ze psů,
  2. poplatek za užívání veřejného prostranství,
  3. poplatek ze vstupného,
  4. poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).

ČÁST II.

POPLATEK ZE PSŮ

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Cerekvice nad Loučnou.
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
 2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
 3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

 1. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 3. Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 25 této vyhlášky.

Čl. 5

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
  1. za prvního psa ……………………………………………………………………………120,- Kč,
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ………………………………..180,- Kč,

Čl. 6

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 30.4.  příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla / nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 7

Osvobození a úlevy

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis

.

ČÁST III.

poplatek za UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Čl. 8

Předmět poplatku, poplatník

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

Čl. 9

Veřejné prostranství

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání těchto veřejných prostranství:

k.ú. Cerekvice nad Loučnou  p.č. 626/1, 626/3, 627, 626/5, 36, 40/2, 703/1, 29, 185/3, 205/1, 12/9, 10/2, 172/2, 172/1, 161/2, 631/1, 117/38, 98, 653/1, 161/1, 625/1, 21, 730, 731a 726

k.ú. Pekla 1003 , 1253 , 951

Čl. 10

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 11

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 15 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dní je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
 2. Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 25 této vyhlášky.
 3. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.

Čl. 12

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
  1. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb …………………………………………………………………………………………………………10,- Kč
  2. za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje……………10,- Kč
  3. zařízení sloužících pro poskytování prodeje……..…………………………………… 20,- Kč
  4. za provádění výkopových prací …………………………………………………………….2,- Kč
  5. za umístění stavebního zařízení ……………………………………………………………2,- Kč
  6. za umístění reklamního zařízení…………………………………………………………..10,-Kč
  7. za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ……………………..10,- Kč
  8. za umístění zařízení cirkusů ………………………………………………………………..10,- Kč
  9. za umístění skládek ……………………………………………………………………………1,- Kč
  10. za vyhrazení trvalého parkovacího místa ………………………………………………10,- Kč
  11. za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce ………………………………..10,- Kč
  12. za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce ……………………………..10,- Kč
  13. za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce ………………………………10,- Kč
  14. za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl……………………………………………………………………………………………………10,-  Kč.

Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:

  1. za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí……500,- Kč/týden,
  2. za umístění skládek……………………………………………………………25,- Kč/měsíc,
  3. za umístění skládek………………………………………………………….300,- Kč/rok.

Čl. 13

Splatnost poplatku

 1. Poplatek ve výši stanovené podle čl. 12 odst. 1 je splatný:
  1. při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 3 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
  2. při užívání veřejného prostranství po dobu 3 dnů nebo delší nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.
 2. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 14

Osvobození a úlevy

 1. Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou

,

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely

.

 1. Od poplatku se dále osvobozují:

Umístění skládky pro osobu, mající stavební povolení, po celou dobu platnosti stavebního povolení

ČÁST IV.

poplatek zE VSTUPNÉHO

Čl. 15

Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.
 2. Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Čl. 16

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je nejpozději 15 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce, datum a hodinu jejího konání, výši vstupného a další údaje podle čl. 25 této vyhlášky.

(2) Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

Čl. 17

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:
  1. kulturní akci ………………………….… 10 %,
  2. sportovní akci …………………….….. 10 %,
  3. prodejní akci …………………………… 20 %,
  4. reklamní akci ………………………..… 20 %.
 1. V případě, že na jednu akci bude možné vztáhnout více poplatkových sazeb, platí se pouze poplatek s nejvyšší sazbou.

Čl. 18

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.

Čl. 19

Osvobození a úlevy

 1. Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely.
 2. Od poplatku se dále osvobozují:

akce pořádané obcí Cerekvice nad Loučnou

ČÁST V.

poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Čl. 20

Poplatník

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí

:

 1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
 2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 21

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla. Stejným způsobem jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
 1. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další údaje stanovené v čl. 25 této vyhlášky. Poplatník dle čl. 20 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem, číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.

Čl. 22

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. 20 písm. a) a b) této vyhlášky činí 480 Kč a je tvořena:
  1. z částky 230,- Kč za kalendářní rok a
  2. z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
 1. Skutečné náklady roku  2010 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 428.208,- Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 428.208,- Kč / 811 osob = 528,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 22 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,- Kč.

 1. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 23

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku. Popřípadě ve dvou stejných splátkách a to nejpozději do 30.4. a do 30.9. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla / nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 24

Osvobození a úlevy

Od poplatku se osvobozují:

  1. Děti narozené v průběhu příslušného kalendářního roku
  2. Osoba vlastnící stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, mající trvalý pobyt na území obce.

ČÁST VI.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVEREČNÁ

Čl. 25

Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

 1. V ohlášení poplatník nebo plátce uvede
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
  3. další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.
 2. Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
 3. Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 26

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem.
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 27

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2008, ze dne 8.12.2008

Čl. 28

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2011

 

 

 

 

…………………………….. ……………………………………

Jiří Storoženko   ing. Josef Abraham

místostarosta starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:14.12.2010

Sejmuto z úřední desky dne: